Afsender
biodiversitetskrisen kan løses
Del budskabet
Lyd
Menu
Trusler mod
danske have

Biodiversiteten i havet er under pres. Det starter fra bunden af fødekæden, hvor mange næringsstoffer accelererer planktonets vækst, forringer vandkvaliteten og begrænser udbredelsen af havbundens planter.

#1

Tilførsel af næringsstoffer

Tilførsel af næringsstoffer udgør den største trussel for det kystnære havmiljø. Konsekvenserne er en øget produktion af alger, uklart vand, tab af bundvegetation og iltsvind, alt sammen med i en negativ effekt på den marine biodiversitet.

#2

Forringelse af levesteder på havbunden

Forringelse og ødelæggelse af af levesteder på havbunden udgør en meget væsentlig trussel. Langt størstedelen af det samlede danske havareal er påvirket. Store dele af havbunden udsættes for bundtrawling flere gange årligt. Kattegat og Skagerrak kategoriseres blandt andet som blandt de mest forstyrrede havområder i verden pga. trawlfiskeri.

#3

Fiskeri især med bundtrawl

Fiskeriet påvirker havmiljøet og biodiversiteten negativt på flere områder. Den fysiske forstyrrelse af havbunden med bundslæbende redskaber såsom trawl og muslingeskrab har en direkte skadelig effekt på bundfaunaen og ålegræsset.

Forringelse aflevesteder på havbunden udgør en meget væsentlig trussel, dels permanente tab af levesteder og dels fysiske forstyrrelser, hvor skaderne på levestederne kan være af midlertidig karakterer. Langt størstedelen af det samlede danske havareal er påvirket.

#4

Klimaforandringer

Alle danske farvande fra Østersøen til Nordsøen er påvirket af klimaforandringerne. Klimaforandringerne betyder bl.a. stigende vand temperaturer, der igen kraftigt påvirker og ændrer havets levesteder og dets
dyre- og plantesamfund.

#5

Invasive arter

Den negative påvirkning af havets organismer og deres forekomst og udbredelse fra invasive arter er steget markant de sidste årtier. Foruden den menneskabte introduktion af invasive arter, betyder klimaforandringer i stigende grad at arter, der ikke tidligere har været i de danske farvande i nyere historie, nemmere kan etablere sig.

Det forhold, at biodiversiteten er påvirket af flere trusler samtidigt, kan være en væsentlig hindring for fremgang. For eksempel vil klimaforandringer ofte forstærke den negative effekt fra næringsstoffer og forårsage større iltsvind, når vandet bliver varmere.

Forstyrrelse af havbunden fra bundtrawl og råstofindvinding vil også skade bunddyrenes evne til at ilte sedimentet, og det forstærker ligeledes bundens følsomhed over for fremtidige iltsvind.

Næste kapitel
Udforsk handlemulighederne