Afsender
biodiversitetskrisen kan løses
Del budskabet
Lyd
Menu
Handlemulighed #1
Mere
plads

Etablering af flere naturområder helst på mere end 1000 ha. Naturen mangler plads til at udvikle sig på. Der er behov for naturlige dynamikker, der giver en stor variation i levesteder for dyr og planter. Bestræbelserne på at genoprette Danmarks natur bør ikke mindst fokusere på at genoprette store naturområder.

Overgange

Store naturområder giver mulighed for gradvise overgange imellem træbevoksede og lysåbne arealer, overgange mellem tørre og våde arealer fx skove, overdrev, ådale, søer og kystområder samt mere plads til naturlige processer og forstyrrelser. Områderne vil kræve færre eller slet ingen indgreb og give en stor naturoplevelse for besøgende.

Handlemulighed#2

Genopretning af naturlig hydrologi

Et vigtigt redskab til at begrænse tabet af biodiversitet er at lede vandet tilbage i landskabet. Våde levesteder for planter og dyr skal genoprettes. Det være sig søer, vandhuller, moser, kær, væld, vandløb og våde enge samt alle overgangsformerne derimellem.En fuld genskabelse af den naturlige hydrologi forudsætter desuden, at dræn og grøfter sløjfes, også dem som leder vand med næringsstoffer direkte ud i vandløb og søer.

Handlemulighed#3
urørt skov

Danmark er et skovland. Skoven udgør den mest artsrige naturtype, og er levested for de fleste truede arter i Danmark. Udlægning af urørt skov hvor skovdriften stopper og med natur som det primære formål er derfor vigtig for Danmarks samlede biodiversitet.

Handlemulighed#4
Naturlige
processer

Kvaliteten af et områdes natur sikres gennem at sikre både plads og sikre de naturlige økologiske processer på landskabsniveau. Vigtige processer for biodiversitet inkluderer fx nedbrydning og frigivelse af næringsstoffer, naturlige vandforhold og hydrologi, at stormfald og brand får lov at ske samt græsning af store dyr. Processerne skal oftest genskabes ved en aktiv indsats, dvs. økologisk restaurering. Herudover er naturlig succession og mosaikken af forskellige naturtyper vigtig, ligesom nedbrydelse af eksisterende unaturlige skarpe skel imellem forskellige landskabstyper.

Handlemulighed #5
Trædesten

Dansk natur er stærkt fragmenteret og vil være det i lang tid fremover. Det er vigtigt at optimere beskyttelsen af også små pletter af natur i landskabet. Udover at være vigtige levesteder for dyr, planter og svampe så sikrer små naturarealer mellem store naturområder også den biologiske sammenhæng. 

Krisen
kan løses

Der er handlemuligheder.

Til oversigten
Udforsk dansk hav og globalt perspektiv