Afsender
biodiversitetskrisen kan løses
Del budskabet
Lyd
Menu
Trusler mod
dansk natur

Der er navnlig fem hovedudfordringer for at få en rig og varieret natur tilbage:

#1

Mangel på plads

Danmark er oprindelig rig på skov, vådområder og kystnatur, men bebyggelse, infrastruktur og landbrug har trængt den urørte natur tilbage. Størstedelen af Danmarks areal bruges nu i stedet på fødevareproduktion. Især husdyrproduktionen og den tilhørende foderproduktion er arealkrævende. Skovene er hjemsted for de fleste af Danmarks truede arter, hvorfor f.eks. tab af gammel skov, har haft store negative konsekvenser for biodiversiteten. 

#2

Ensartethed og mangel på sammenhæng og kontinuitet

Størstedelen af Danmarks naturarealer er i dag under 10 hektar. Dette udfordrer den naturlige dynamik mellem arter, ligesom det forringer naturområdernes diversitet. Større sammenhængende naturområder er nødvendige for at skabe gradvise overgange mellem forskellige naturtyper og plads til naturlige processer. 

#3

Dræning og afvanding

Omkring 20% af Danmarks samlede areal består af lavbundsjorde, som for en stor dels vedkommende er drænede med landbrug (eller skovbrug) som formål. Søer, vandhuller, moser, kær, væld, vandløb og andre våde levesteder er meget vigtige levesteder og er ofte karakteriseret ved en høj forekomst af mange unikke plante-, dyre- og svampearter. 

#4

Mangel på naturlige processer

I takt med forringelse af den danske biodiversitet er mange økosystemers nøglearter uddøde eller fortrængt fra landet. Det betyder, at de naturlige processer der sker, som følge af arternes funktion i økosystemet, enten mindskes eller forsvinder helt. Processerne kan omfatte omsætning af organisk materiale, spredning af frø og forstyrrelser som f.eks. græsning, som andre arter kan være afhængige af. 

#5

Udledning af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer

Udledning af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer i den danske natur, sker oftest i forbindelse med brug af gødning og plantebeskyttelsesmidler i landbruget. Regulering af disse miljøforstyrrende stoffer kan ske ad politisk vej. Ofte vil landbrugsøkonomiske interesser tale imod begrænsninger. 

Der er stadig behov for faglig viden og løbende overvågning, men det er samtidig nu indsatsen for genopretning af natur skal begynde, hvis vi skal nå de politiske målsætninger.

Næste kapitel
Udforsk handlemulighederne