Afsender
biodiversitetskrisen kan løses
Del budskabet
Lyd
Menu
Trusler

mod global biodiversitet

I de sidste 50 år har naturen ændret sig med en hastighed, vi ikke har set tidligere i menneskets historie. De direkte årsager til forandringerne er:

#1

Tab af naturlige levesteder
på land og i havet

Over en tredjedel af verdens landareal er i dag omlagt til produktion af fødevarer. Arealer med by og infrastruktur er fordoblet siden 1992. Dette tilsammen har betydet en hidtil uset nedgang i størrelsen af skovarealer, vådområder, og andre naturtyper rige på biodiversitet. Også i havet forringes især kystnære levesteder blandt andet på grund af udvikling af kystnær infrastruktur og intensiv akvakultur.

#2

Overudnyttelse af naturens resurser

Overudnyttelse af naturens resurser betyder at resurserne forbruges i et tempo, hvor de ikke er i stand til at forny sig i et tilsvarende tempo. Der spises af kapitalen. Ændret realanvendelse spiller en stor rolle, fordi udbredelsen af mange arters naturlige levesteder nu er så begrænset, at det er svært at opretholde levedygtige bestande. I havet har intensivt fiskeri igennem årtier mindsket fiskebestande til et niveau hvor mange arter er udryddelsestruede. 

#3

Klimaforandringer

Klimaforandringer forårsager globale temperaturstigninger, hyppigere ekstreme vejrfænomener som tørke, naturbrænde og oversvømmelser - ændringer som ofte forværrer påvirkningen fra andre trusler. Tempoet hvormed disse ændringer sker gør det svært for vilde arter at tilpasse sig de nye forhold. Især arter, som ikke har muligheden for at flytte sig til et mere passende klima, er udsat. 

#4

Forurening af luft, land og vand

Affald fra byer, olieudslip, giftigt kemikalieaffald samt forurening fra industri, minedrift og landbrugsaktiviteter - listen over kilder til forurening af jorden, havet og atmosfæren er lang. I mange områder er forureningen af luft, vand og jord stadig stigende. Eksempelvis er plastikforurening i havene tidoblet siden 1980. 

#5

Øget udbredelse af invasive arter

Invasive arter er indført af mennesker og truer den oprindelige biodiversitet de nye steder. Hyppigheden af invasive arter er vokset med 40% siden 1980. Det skyldes især en øget globalisering – vi rejser mere, importerer flere varer fra udlandet og øget transport medfører tilfældig spredning af fremmede arter. Den hastige stigning i udbredelsen af invasive arter viser ingen tegn på at stilne af foreløbigt. 

De store bagvedliggende trusler, der driver biodiversitetskrisen, er velkendte. Det drejer sig om en stor befolkning på kloden og et stigende forbrug af resurser. Men også om en verdensøkonomi, der ikke i tilstrækkelig grad indregner anvendelsen af naturens resurser og biodiversitet i det samlede regnskab.

Vi kan derfor ikke nå de internationale målsætninger for bevarelse af biodiversitet med den nuværende samfundsudvikling. Vi når dem kun og de øvrige verdensmål ved at gennemføre en gennemgribende forandring af vores samfundsmodel på tværs af økonomi, politik, teknologi og ændring af vores handlemønstre hver især og som samfund. Det starter med os selv!

Lad os se nærmere på handlemulighederne

Næste kapitel
Udforsk handlemulighederne