Afsender
biodiversitetskrisen kan løses
Del budskabet
Lyd
Menu

Kysterne og havet omkring Danmark rummer mange levesteder på havbunden og i de frie vandmasser,  naturen er under hastig forandring

Skip til truslerne

Tilstanden lever ikke op til målsætninger om god natur

Skip til truslerne

Det har store konsekvenser for biodiversiteten og for havets evne til at håndtere klimaforandringer og levere fødevarer som fisk og skaldyr

Skip til til truslerne

Påvirkning fra især kvælstof er en af de største faktorer

Skip til til truslerne

... sammen med fiskeri herunder bundtrawl, klimaændringer og invasive arter

Skip til til truslerne

De danske kystvande er opdelt i 119 områder...

Skip til til truslerne

I 2016 var blot to af områderne vurderet i god tilstand. NOVANA-rapporten fra 2019 konkluderede derfor, at de danske farvande fortsat er meget sårbare over for påvirkninger og er langt fra målet om en stabil og god tilstand.

Næste kapitel
Se de konkrete trusler